กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงษ์พัฒน์ วอทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1