กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสวย กอบการดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ นาคคำ
พนักงานราชการ

นายพงษ์พัฒน์ วอทอง
ครู คศ.1