วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"นักเรียนเป็นคนดี คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"