กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุจิลา เจริญขวัญ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาพร ยาวะสะโก
ครูผู้ช่วย