กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิลา เจริญขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี โฉมมงคล
ครู คศ.1

นางประภัสสร ดวงวิญญาน
ครู คศ.1

นางสาวนาถนดา พรมจะมร
ครู คศ.1