คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ศรี สง่าแรง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ พิมพา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพิษ เจริญเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ บุริมศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรอด เจนไพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตติกา เจริญเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทองเจือ คำยาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสีดารัตน์ จวบสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ บุญประคม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต เจริญเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพยนต์ เจริญแนว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนาค งามประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอมรศีลวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข สีทาดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ