สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมาย
 
•  รัศมีเหนือพระมหามงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลือง
•  พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
•  โบว์สีเหลืองตัดขอบสีเหลืองทอง มีชื่อเต็มขอโรงเรียน "โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก"