ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สาขาโนนคูณ"  เปิดเรียนภาคเรียนแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ได้รับการสนับสนุนครูมาช่วยสอนจากโรงเรียนบ้านโนนคูณ จำนวน 2 คน และโรงเรียนโนนสง่าและบ้านโนนโจด โรงเรียนเรียนละ 1 คน โดยนายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มอบหมายให้นายสมิทธิ ทูคำมี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สาขาโนนคูณ และส่งครูมาช่วยอีก 1 คน คือ นายอุปถัมภ์ วิชาหา
    โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังึลาภิเษก ได้รับการประกาศจัดตั้งจากระทรวงศึกษาธิการในัวนที่ 7 มกราคม 2531 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2531 ตรงกับวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตรย์ พระองค์อื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้โรงเรียนที่เปิดสอนในปีนี้เพิ่มชื่อต่อท้ายชื่อโรงเรียนเป็น "รัชมังคลาภิเษก" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบัน โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน