คณะผู้บริหาร

นายลำจวน ดิษขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา