พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุคำขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง