อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                                      คิดดี  พูดดี  ทำดี