กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอนก ชำนาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์
พนักงานราชการ

นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุ
พนักงานราชการ