กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์
พนักงานราชการ

นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุ
พนักงานราชการ