กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายแสงเทียน รอดแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์
พนักงานราชการ

นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุ
พนักงานราชการ