กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนวลจันทร์ เข็มทอง
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ วันเลิศ
ครู คศ.2

Mr.Akem Npid Divine
ครูต่างชาวชาติ