กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิลาสลักษณ์ จำรัสแนว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ
ครู คศ.2

นางนวลจันทร์ เข็มทอง
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ วันเลิศ
ครู คศ.1

Mr.Akem Npid Divine
ครูต่างชาวชาติ