หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     -  แผนการเรียนรู้วิทย์-คณิต
     -  แผนการเรียนรู้ศิลป์ทั่วไป