กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ บุญประคม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1