กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ บุญประคม
ครู คศ.3

นางนริศรา เหล่าภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล
ครูผู้ช่วย

นายธิติ บุ่งนาแซง
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล แต้มชายสงค์
ครูอัตราจ้าง