กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภานุวัฒน์ บุญโสภณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ บุญประคม
ครู คศ.3

นางนริศรา เหล่าภักดี
ครู คศ.1

นายธิติ บุ่งนาแซง
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล แต้มชายสงค์
ครูอัตราจ้าง