กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบัวบาน วัฒนาศิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมนัส เกตขุนทด
ครู คศ.2

นางนิจวรรณ เกตขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง
ครู คศ.1

นางมัฑณา โชคเหมาะ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วาริกุด
ครู คศ.1