กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวัชระ โชคเหมาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิจวรรณ เกตขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางมัฑณา โชคเหมาะ
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายพันธกานต์ ประจันนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3