กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศธร จันเจียวใช้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัชรพล แสงสุระ
พนักงานราชการ