กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงศธร จันเจียวใช้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภารัตน์ ขจรนาม
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0878763978