กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวราภรณ์ ถนอมผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัศมี สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นายฉัตรชัย รัชอินทร์
ครู คศ.1

นายชาตรี ยอดทองดี
ครู คศ.1

นางกาญจนวดี แสนสุข
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐนันท์ ผาจวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรัญญา ดุมชัย
ครูผู้ช่วย