กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวราภรณ์ ถนอมผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัศมี สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นายฉัตรชัย รัชอินทร์
ครู คศ.1

นายชาตรี ยอดทองดี
ครูผู้ช่วย

นางกาญจนวดี แสนสุข
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐนันท์ ผาจวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ
ครูผู้ช่วย