กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรัญญา ดุมชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัศมี สรสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวราภรณ์ ถนอมผล
ครู คศ.3

นายชาตรี ยอดทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปุรเชษฐ หม่องคำอ้น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริพร คุ้มหมู่
ครูผู้ช่วย