กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนวดี แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางรัศมี สรสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวราภรณ์ ถนอมผล
ครู คศ.3

นายชาตรี ยอดทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางณัฏฐนันท์ นามแสง
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวศิรัญญา ดุมชัย
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2