ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเรียน
ประชุมเปิดภาคเรียนที่1/2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2564
ประกาศเลื่อนกำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
ร่วมกิจกรรมเปิดเวทีวิชาการ สืบสานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรับการตรวจเยี่ยม(Site Visit)การดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันการติด 0,ร,มส ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เปิดบ้านวิชาการ วิถีใหม่ NKWR.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่สากล
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 30 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารรัชม
ผลผลิตโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพีย
ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ( รอบที่1 )
จัดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสู้สถานศึกษา
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ แนวปฎิบัติในการเฝ้าระวังและมาตรการในการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แนวปฎิบัติในการเฝ้าระวังและมาตรการในการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2563