ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคาร2 โรงเรียน
ตารางสอบปลายภาค 1/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานกรรมการ การประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะ ประเมิน นายสุธีมนต์ จันแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้ารับ รางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในโอกาสเข้า รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โ
แสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานกรรมการ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร กรรมการ คณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บ
วันที่ 5 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้มอบน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุใน ต.โนนคูณ และ ต.ดงกลาง ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินโครงการพัฒนาระบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการ กลั่นกรองฯร่วมการประเมินกลั่นกรองครูบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ผล พืชสวนครัว เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด covid 19 (ฉบับที่7)
คณะกรรมการ กลั่นกรองฯร่วมการประเมินกลั่นกรองครูบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ว21) ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
กิจกรรมดำนา พอเพียง สีบสาน รักษา ต่อยอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ผล พืชสวนครัว เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
ช่วยเหลือนักเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
ประกาศโรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้มอบไข่ไก่ปันสุขให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ประกอบอาหารในสถานการณ์ โรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด covid 19
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉับบที่4
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉับบที่3
กิจกรรม Big Cleaning day
จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย
ประกาศโรงเรียน การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
มอบตัวนักเรียน ม1 และ ม.4
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เรื่อง แนวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid 19
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนดำเนินการตามมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน