คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงษ์ รอดศิริ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5