ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ด้วย โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2557  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง  ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 197 ครั้ง