ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 59 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ลงทะเบียนเรียน
25 ต.ค. 59 คณะครูเริ่มลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.ย. 59 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
* ยังระบุวันไม่ได้*
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 59 ถึง 12 ส.ค. 59 สัปดาห์คณิตศาสตร์
สัปดาห์คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
สอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ